Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού (για πτ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας)

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

1.Την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ 283/Α’), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» , όπως ισχύει

2.Την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ 283/Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄)

3.Την κυα αριθμ. 18062/20-12-2012 «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’)

4.Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α΄), όπως ισχύει

5.Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄)

6.Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» περί ίδρυσης Υπουργείου Τουρισμού  (ΦΕΚ 85/Α΄), όπως ισχύει

7.Το π.δ 86/2012  «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄)

8.Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄)

9.Το με ΑΠ 936/21-3-2013 (ΑΠ ΥΠΟΤ 5721/22-3-2013) έγγραφο του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το οποίο αποδέχεται την υλοποίηση ταχύρρυθμου σεμιναρίου για το επάγγελμα του ξεναγού

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Την υλοποίηση  ταχύρρυθμου  προγράμματος  διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει, και την κυα αριθμ. 18062/20-12-2012 «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’, ως ακολούθως:

 

1. ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 13 Μαΐου 2013 έως 15 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα, στην  έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: Έως 40 άτομα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιλεγέντων είναι μικρότερος από τριάντα (30), το πρόγραμμα δεν θα υλοποιηθεί.

 

4. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών − μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

β) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) σε τουλάχιστον μία από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.

γ) Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−459101,2310-459574) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  τηλ. 2310-997571 ή από το Διδασκαλείο της  Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672.

 

 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, μέχρι τις 17/4/2013, στο Υπουργείο Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (βλ. Παράρτημα ΙΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ):

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας Διαβατήριο σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά τους.
  • Τίτλοι σπουδών. Προκειμένου για τίτλους εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα) για την ισοτιμία και αντιστοιχία αυτών. Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
  • Αποδεικτικό γνώσης ξένης(ων) γλώσσας(ών), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
  • Βεβαίωση/Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, όπου απαιτείται.
  • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας (για πολύτεκνους γονείς ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας)  και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας  (για την ιδιότητα του γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας), όπου απαιτείται.
  • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2, για τους υποψηφίους υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ.

 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η σειρά εισαγωγής των υποψηφίων προκύπτει από μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

 

Κριτήρια Μόρια
1. Τυπική εκπαίδευση  
α. Βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που απαιτείται Χ 100 Μονάδες βαθμού τίτλου Χ 100
β. Μεταπτυχιακός τίτλος (σε περίπτωση υποψηφίου που κατέχει πέραν του ενός τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών μοριοδοτείται μόνο ο ένας) 100
γ. Διδακτορικό δίπλωμα (μοριοδοτείται ένα δίπλωμα) 200
   
2. Ξένες Γλώσσες  
α. Για κάθε επιπλέον άριστη γνώση ξένης γλώσσας (της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 της παρούσας) πέραν της μίας υποχρεωτικής, 200  μόρια  

200/γλώσσα

   
3. Κοινωνικά κριτήρια  
α. Ανεργία

Για κάθε εξάμηνο συνεχούς ανεργίας και έως τέσσερα (4) συνολικά, 50 μόρια (με βεβαίωση του ΟΑΕΔ σε ισχύ)

 

50-200 ανάλογα με το χρόνο ανεργίας

β. Πολυτεκνία

Μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)

(Απαραίτητα τα έγκυρα πιστοποιητικά από τους αρμόδιους φορείς τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ)

100

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μορίων που λαμβάνει, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι σπουδαστές εισάγονται στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα με βάση τον πίνακα κατάταξης, στον οποίο καταχωρίζονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά των μορίων τους. Σε περίπτωση ισομοριοδότησης, προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 1.α. (βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και αν αυτά συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 2.α. και αν πάλι αυτά συμπίπτουν αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 3.α.

 

7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Ο πίνακας κατάταξης και ο τελικός κατάλογος των εισακτέων επικυρώνονται με απόφαση του  Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, η οποία αναρτάται σε εμφανές σημείο στο Υπουργείο Τουρισμού και στην Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και στις ιστοσελίδες του ΕΟΤ, του πρώην ΟΤΕΚ και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα για την εγγραφή των εισακτέων καθώς και το υψος και ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του ταχύρρυθμου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ. Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων, ήτοι τα δίδακτρα θα κυμαίνονται από 625 έως 834 ευρώ. Στα δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία βαρύνουν επίσης τον ενδιαφερόμενο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει στους εισακτέους:

α) δυνατότητα σίτισης στο εστιατόριο του Ιονίου Πανεπιστημίου με την καταβολή συμβολικής συμμετοχής ύψους 2,00 ευρώ ανά γεύμα

β) δυνατότητα στέγασης σε συνεργαζόμενο με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ξενοδοχείο, έναντι 12,50 ευρώ ημερησίως ανά κλίνη σε δίκλινα δωμάτια.

Η παρούσα απόφαση με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΕΟΤ http://www.gnto.gov.gr, του πρώην ΟΤΕΚ www.otek.edu.gr και του Ιονίου Πανεπιστημίου http://www.ionio.gr/central.
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s